Automonteur – Maintec Vakschool – Tiel

 • Tiel

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

De dag start om 08:00 uur op de ves­ti­ging in Tiel. Onder het genot van een kop kof­fie start jou team­lei­der de dag met het te­rug­blik­ken op de dag er­voor en het door­ne­men van de plan­ning van van­daag. De werk­or­ders kun je net­jes over­zich­te­lijk te­rug­vin­den in jouw eigen post­vak. Klus­sen kun­nen be­staan uit re­gu­lier on­der­houd, sto­rin­gen, af­le­ver klaar maken of ‘aan­rij­ders’ (lam­pen, mo­tor­lamp­jes, e.d.) en pech­ge­val­len. Over de hele dag heb je een uur pauze (twee keer een kwar­tier en één keer een half uur), in de ruime en ge­zel­lig kan­ti­ne (in­clu­sief dart­bord en ruime zit­plek­ken). Je ein­digt de dag vol­daan om 16:45 uur.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

Eer­lijk­heid en een per­soon­lij­ke be­han­de­ling. Hier zijn me­de­wer­kers geen num­mer­tjes.

Ui­ter­aard zijn de ar­beids­voor­waar­den ook heel be­lang­rijk, daar­om kun je van ons ook ver­wach­ten:

 • Een markt­con­form sa­la­ris tus­sen de €2. en €3. per maand o.b.v. op­lei­ding en er­va­ring
 • Vast con­tract bij Main­tec
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding van 0,21 cent per km
 • Vak ge­re­la­teer­de op­lei­din­gen en cur­sus­sen zodat jou ont­wik­ke­ling niet stil staat
 • Toffe bor­rels en ac­ti­vi­tei­ten
 • Waar ga je wer­ken?

  Je wordt on­der­deel van een hech­te groep die zich­zelf om­schrijft als “En­thou­si­ast en vak­be­kwaam, goede sfeer” in uit­een­lo­pen­de leef­tij­den. Dienst­ver­ban­den van 12 ½ jaar of lan­ger zijn hier geen uit­zon­de­ring, ook niet bij de “jon­ge­re” ge­ne­ra­tie. In deze dy­na­mi­sche om­ge­ving krijg je als me­de­wer­ker volop de ruim­te om je te ont­wik­ke­len op zowel per­soon­lijk als pro­fes­si­o­neel vlak.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Voor deze va­ca­tu­re zijn de vol­gen­de pun­ten op jou van toe­pas­sing:

 • Woon­ach­tig in de om­ge­ving van Tiel
 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de MBO op­lei­ding in de au­to­tech­niek ni­veau 2, 3 of 4
 • Je bent so­ci­aal en weet je te men­gen in de groep
 • BO­VEN­AL: Je hebt er zin an!
 • Lees hier meer